Yhdistyksen säännöt

Ehdotus yhdityksen säännöiksi. Säännöt ovat läpäisseet PRH:n ennakkotarkastuksen ja varsinainen sääntöjen vahvistus tehdään perustamiskokouksessa. Sääntöihin tehtiin vielä muutoksia perustamiskokouksessa 2.5.2019 ja vahvistetut säännöt päivittyvät sivustolle myöhemmin.

SÄÄNNÖT

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Vammaisyrittäjät ry ja lyhenne VamY. Ruotsiksi yhdistyksestä voidaan käyttää nimeä Finlands Handikappföretagare rf ja englanniksi Handicap Entrepreneurs in Finland.

Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää toiminnassaan myös ruotsin kieltä.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialue Suomi.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vammaisten yrittäjien toimintaedellytyksiä, yhteistyötä ja toimintaverkostoja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
• toimii vammaisyrittäjien, yrittäjien, yrittäjäyhdistysten ja kuntien sekä muiden yhdistyksen toimintaa tukevien yhteisöjen välisenä yhdyssiteenä ja yhteistyöelimenä.
• toimii vammaisyrittäjien edunvalvojana ja vaikuttaa heidän erityisten tukitarpeidensa tunnistamiseen ja niiden huomioon ottamiseen yhteiskunnassa
• harjoittaa valistus-, neuvonta-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
• järjestää seminaareja, neuvonta-, verkostoitumis- ja koulutustilaisuuksia
• järjestää vierailuja, opintomatkoja ja virkistystoimintaa
• edistää vammaisten yrittäjien osallisuutta
• edistää vammaisyrittäjyyttä yhtenä työllistymisen muotona sekä
• pyrkii toiminnassaan esteettömyyteen ja saavutettavuuteen ja niiden yleiseen edistämiseen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää, irtainta ja aineetonta omaisuutta, anoa apurahoja ja avustuksia sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys on yleishyödyllinen ja poliittisesti sitoutumaton, eikä sen tarkoituksena ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa tai muuta välitöntä taloudellista ansiota.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yritystoimintaa harjoittava vammainen henkilö, jonka vamma tai sairaus aiheuttaa pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisen elämän toiminnoista.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, järjestö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kokouksessa henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

Jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Jäsenellä ei kuitenkaan ole äänioikeutta, ellei hän ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan ennen vuosikokousta. Kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, muttei äänioikeutta.

Varsinainen jäsen ja kannattajajäsen maksavat liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Maksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista.

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain määräämällä tavalla.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai joka on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 2-6 jäsentä.

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on vuosi. Toimikausi alkaa vuosikokouksesta ja päättyy seuraavaan vuosikokoukseen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt tai työryhmät.

Hallitus edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita. Hallituksen tehtävänä on vahvistaa itselleen keskinäinen työnjako ja toimintaohjeet, valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat sekä valmistella ja esitellä yhdistyksen toiminta- ja muut ohjeet yhdistyksen kokouksen vahvistettaviksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä vaatii sitä. Kokous voidaan järjestää myös e-kokouksena.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämä henkilö.

8 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Toiminnan- tai tilintarkastus

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta annettava toiminnan- tai tilintarkastajalle, jonka tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen. Vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä 31.10. mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä 75 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Jäsenen, joka haluaa määrätyn asian käsiteltäväksi kokouksessa, on ilmoitettava siitä hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § Varsinainen kokous

Vuosikokouksessa käsitellään järjestäytymisasiain lisäksi seuraavat asiat
• esitetään hallituksen laatima edellisen tilikauden vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnan-/tilintarkastajan siitä antama lausunto
• päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
• päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
• hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
• hyväksytään talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten
• päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintavuodelle
• päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavana toimintavuotena
• valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet
• valitaan toiminnan-/tilintarkastaja ja varatoiminnan-/varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan seuraavan tilikauden tilejä
• päätetään hallituksen jäsenille ja toiminnan-/tilintarkastajille/tilintarkastusyhteisölle mahdollisesti maksettavista palkkioista
• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § Päätöksentekojärjestys

Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään avoimen äänestyksen perusteella, ellei suljettua äänestystä vaadita. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä tai yhdistyslaissa määrätä muuta. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

13 § Kokouskutsut

Kutsu yhdistyksen kokouksiin lähetetään jäsenille sähköpostitse viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Reaaliaikainen etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen on mahdollista tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Harkintavalta etäosallistumisesta ja sen toteutustavasta on yhdistyksen hallituksella.

Kokouskutsussa on mainittava, jos etäosallistuminen kokoukseen on mahdollista ja miten se toteutetaan. Jos kokoukseen etäosallistuvan puheoikeuden käyttäminen on tavalla tai toisella rajoitettua, myös siitä on mainittava kutsussa. Äänestyksen tai vaalien kyseessä ollessa hallitus päättää, miten etäosallistujan henkilöllisyys varmistetaan.

14 § Yhdistyksen toimintaohjeet

Yhdistyksellä voi olla näitä sääntöjä täydentäviä ohjeita kuten talous- ja matkustussääntö, jotka ja joiden muutokset hyväksytään yksinkertaisella enemmistöllä yhdistyksen kokouksessa.

15 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi tai yhdistyksen purkamiseksi on jätettävä kirjallisesti hallitukselle, joka esittää ne lausuntoineen yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviksi.

Sääntömuutosehdotuksen tulee esiintyä kokonaisuudessaan kokouskutsussa.
Ehdotus tulee hyväksytyksi, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista ja hyväksytyistä äänistä kannattaa sitä kokouksessa.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.