Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA 2019 – 2020

YLEISTÄ

Yhdistys on perustettu 2.5.2019 ja vuodet 2019-2020 ovat siten yhdistyksen ensimmäiset toimintavuodet.

Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjensä 2§ mukaan edistää vammaisten yrittäjien toimintaedellytyksiä, yhteistyötä ja toimintaverkostoja:

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

• toimii vammaisyrittäjien, yrittäjien, yrittäjäyhdistysten ja kuntien sekä muiden yhdistyksen toimintaa tukevien yhteisöjen välisenä yhdyssiteenä ja yhteistyöelimenä.
• toimii vammaisyrittäjien edunvalvojana ja vaikuttaa heidän erityisten tukitarpeidensa tunnistamiseen ja niiden huomioon ottamiseen yhteiskunnassa
• harjoittaa valistus-, neuvonta-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
• järjestää seminaareja, neuvonta-, verkostoitumis- ja koulutustilaisuuksia
• järjestää vierailuja, opintomatkoja ja virkistystoimintaa
• edistää vammaisten yrittäjien osallisuutta
• edistää vammaisyrittäjyyttä yhtenä työllistymisen muotona sekä
• pyrkii toiminnassaan esteettömyyteen ja saavutettavuuteen ja niiden yleiseen edistämiseen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää, irtainta ja aineetonta omaisuutta, anoa apurahoja ja avustuksia sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys on yleishyödyllinen ja poliittisesti sitoutumaton, eikä sen tarkoituksena ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa tai muuta välitöntä taloudellista ansiota.

TOIMINTAVUODEN KESKEISET TAVOITTEET

Yhdistys pyrkii rakentamaan tiivistä yhteistyötä mm. vammaisjärjestöjen, Suomen Yrittäjät ry:n ja Eduskunnan VAMYT-ryhmän kanssa. Selvitetään mahdollisuudet ja tarpeet liittyä toiminnan kannalta tärkeisiin järjestöihin ja yhteisöihin.

Yhdistys osallistuu Yritystä! -hankkeen tuen turvin Yrittäjäristeilylle kesäkuussa ja Yrittäjäpäiville lokakuussa Lahdessa.

Yhdistys edistää vammaisyrittäjyyden tunnettuutta esim. julkisissa medioissa ja vammaisjärjestöjen julkaisuissa. Mietitään jäsenten ja/tai vierailijakirjoittajien blogia.

Yhdistys osallistuu esim. henkilökohtaisen avun päiviin ja muihin alan tapahtumiin ja tarjoaa jäsenten asiantuntijuutta tapahtumajärjestäjille.

Vuosikokouksen yhteydessä vuonna 2020 pyritään järjestämään oheisohjelmaa, esim. ajankohtaisia luentoja.

JÄSENET Tavoitteena on saada yhdistyksen jäsenmäärä nousemaan nopeasti. Vuoden 2019 aikana tavoitteena on saavuttaa 70 ja vuoden 2020 loppuun mennessä vähintään 150 varsinaisen jäsenen raja.

Lisäksi etsitään aktiivisesti kannattajajäseniä ja yhdistyksen toimintaa taloudellisesti ja muutoin tukevia yrityksiä ja yhteisöjä.

HALLINTO

Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa, osin etäkokouksina.

VIESTINTÄ

Tiedotus jäsenille hoidetaan ensisijaisesti sähköpostitse sekä nettisivujen ja Facebookin kautta. Facebookissa on avointen sivujen lisäksi salainen suljettu ryhmä vain jäsenille.

Suunnitellaan yhdistykselle visuaalinen ilme ja logo.

Rakennetaan nettisivuja tarpeen ja resurssien mukaan. Harkitaan jäsenten ja/tai vierailijakirjoittajien blogia sivuille.

Ulkoisessa viestinnässä pyritään tarjoamaan julkishallinnolle ja suurelle yleisölle oikeaa tietoa vammaisyrittäjyydestä.

TALOUS

Talous perustuu suurelta osin jäsenmaksutuottoihin. Yrittäjäristeilyllä tavoitteena on tunnettuuden lisäämisen ja jäsenhankinnan lisäksi yhdistyksen tuotteiden myynti.

Kehitetään tapoja, joilla yritysten on helppo tukea yhdistyksen toimintaa.

Invalidiliiton ym. vammaisjärjestöjen Yritystä! –hanke tukee yhdistyksen toiminnan käynnistämistä.

YHTEYSTIEDOT

s-posti info@vamy.fi
internet www.vamy.fi
Facebook fb.me/VamY.fi julkiset sivut

Vain jäsenille avoin salainen ryhmä:
https://www.facebook.com/groups/380108679245862/