Suomen Vammaisyrittäjät ry:n säännöt 08/2020

VamY Logo

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Vammaisyrittäjät ry ja lyhenne VamY. Ruotsiksi yhdistyksestä
voidaan käyttää nimeä Finlands Handikappföretagare ja englanniksi Handicap Entrepreneurs in Finland.

Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää toiminnassaan myös ruotsin kieltä.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialue Suomi.

2 § Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vammaisten yrittäjien toimintaedellytyksiä, yhteistyötä ja
toimintaverkostoja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
• toimii vammaisyrittäjien, yrittäjien, yrittäjäyhdistysten ja kuntien sekä muiden
yhdistyksen toimintaa tukevien yhteisöjen välisenä yhdyssiteenä ja yhteistyöelimenä.
• toimii vammaisyrittäjien edunvalvojana ja vaikuttaa heidän erityisten tukitarpeidensa
tunnistamiseen ja niiden huomioon ottamiseen yhteiskunnassa
• harjoittaa valistus-, neuvonta-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
• järjestää seminaareja, neuvonta-, verkostoitumis- ja koulutustilaisuuksia
• järjestää vierailuja, opintomatkoja ja virkistystoimintaa
• edistää vammaisten yrittäjien osallisuutta
• edistää vammaisyrittäjyyttä yhtenä työllistymisen muotona sekä
• pyrkii toiminnassaan esteettömyyteen ja saavutettavuuteen ja niiden yleiseen
edistämiseen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää, irtainta ja aineetonta omaisuutta, anoa
apurahoja ja avustuksia sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja
rahankeräyksiä.

Yhdistys on yleishyödyllinen ja poliittisesti sitoutumaton, eikä sen tarkoituksena ole
toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa tai muuta välitöntä taloudellista ansiota.

3 § Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yritystoimintaa harjoittava vammainen
henkilö, jonka vamma tai sairaus aiheuttaa pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua
tavanomaisen elämän toiminnoista.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, järjestö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka
haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kokouksessa henkilö, jokaon huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet
Jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Jäsenellä ei
kuitenkaan ole äänioikeutta, ellei hän ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan vuoteen.
Kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, muttei äänioikeutta.

Varsinainen jäsen ja kannattajajäsen maksavat liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun.
Maksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista.

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain määräämällä tavalla.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai
muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai joka on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
yhdistystä.

6 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 2-6 jäsentä.
Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on vuosi. Toimikausi alkaa vuosikokouksesta
ja päättyy seuraavaan vuosikokoukseen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt tai työryhmät.
Hallitus edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita. Hallituksen tehtävänä on vahvistaa itselleen
keskinäinen työnjako ja toimintaohjeet, valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
sekä valmistella ja esitellä yhdistyksen toiminta- ja muut ohjeet yhdistyksen kokouksen
vahvistettaviksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä
vaatii sitä. Kokous voidaan järjestää myös e-kokouksena.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämä
henkilö.

8 § Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Toiminnan- tai tilintarkastus
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on viimeistään kuukautta
ennen vuosikokousta annettava toiminnan- tai tilintarkastajalle, jonka tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen. Vuosikokous pidetään hallituksen
määräämänä päivänä 31.10. mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä
hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä 75
vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Jäsenen, joka haluaa määrätyn asian käsiteltäväksi kokouksessa, on ilmoitettava siitä
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § Varsinainen kokous
Vuosikokouksessa käsitellään järjestäytymisasiain lisäksi seuraavat asiat
• esitetään hallituksen laatima edellisen tilikauden vuosikertomus, tilinpäätös ja
toiminnan-/tilintarkastajan siitä antama lausunto
• päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
• päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
• hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
• hyväksytään talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten
• päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintavuodelle
• päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavana toimintavuotena
• valitaan hallituksen puheenjohtaja
• valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet
• valitaan toiminnan-/tilintarkastaja ja varatoiminnan-/varatilintarkastaja tai
tilintarkastusyhteisö tarkastamaan seuraavan tilikauden tilejä
• päätetään hallituksen jäsenille ja toiminnan-/tilintarkastajille/tilintarkastusyhteisölle
mahdollisesti maksettavista palkkioista
• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § Päätöksentekojärjestys
Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään avoimen äänestyksen perusteella, ellei suljettua
äänestystä vaadita. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä
säännöissä tai yhdistyslaissa määrätä muuta. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

13 § Kokouskutsut
Kutsu yhdistyksen kokouksiin lähetetään jäsenille sähköpostitse viimeistään kaksi viikkoa
ennen kokousta.

Reaaliaikainen etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen on mahdollista tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Harkintavalta etäosallistumisesta ja sen toteutustavastaon yhdistyksen hallituksella.

Kokouskutsussa on mainittava, jos etäosallistuminen kokoukseen on mahdollista ja miten se
toteutetaan. Jos kokoukseen etäosallistuvan puheoikeuden käyttäminen on tavalla tai toisella
rajoitettua, myös siitä on mainittava kutsussa. Äänestyksen tai vaalien kyseessä ollessa hallitus
päättää, miten etäosallistujan henkilöllisyys varmistetaan.

14 § Yhdistyksen toimintaohjeet
Yhdistyksellä voi olla näitä sääntöjä täydentäviä ohjeita kuten talous- ja matkustussääntö, jotka
ja joiden muutokset hyväksytään yksinkertaisella enemmistöllä yhdistyksen kokouksessa.

15 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi tai yhdistyksen purkamiseksi on jätettävä
kirjallisesti hallitukselle, joka esittää ne lausuntoineen yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviksi.
Sääntömuutosehdotuksen tulee esiintyä kokonaisuudessaan kokouskutsussa.
Ehdotus tulee hyväksytyksi, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista ja hyväksytyistä
äänistä kannattaa sitä kokouksessa.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

    Back to top